Language:


Tingimuste kaart

Klient
Ctrl-Enter    Kliendid Kontaktide registris
Sisesta Kliendi kood. Enteri vajutamisel sisestub Kliendi nimi kõrvalolevale väljale.

Nimi
Kliendi nimi sisestub automaatselt Enteri vajutamisel, kui oled sisestanud Kliendi koodi.

Kontaktisik
Ctrl-Enter    Kontaktide register
Kliendi kontaktisiku nimi.

Müügimees
Ctrl-Enter    Isikute register, Üldine moodul
Projekti müügimehe initsiaalid. Projektijuhi väljale võib valida Isiku, kes vastutab igapäevaste Projektiga seonduvate tööde eest.

See väli on oluline ka kasutuspiirangute seadistamisel (kirjeldatud edaspidi).

Objektid
Ctrl-Enter    Objektide register, Finants/Üldine moodul
Sisestub vaikimisi    Ajatabelitele, Arvetele
Sisesta Objektid eraldades need üksteisest komadega. Kui Projektiklassil on Objektid määratud, sisestuvad need Projektile automaatselt (Objekte võid käsitsi lisada). Projektilt kantakse Objektid automaatselt kõigile sellest koostatud Arvetele.

Kliendikaardilt Objektid Projektile ei sisestu, küll aga Projektist koostatud Arvetele.

Arvest koostatud Kandel näed Objekte Müügikonto kreeditkonteeringul ning Kulukonto deebetkonteeringul (kui toimub kuluarvestus), ning Müügivõlgade konto deebetkonteeringul (Kui seadistuses Lausendamine M/R on märgitud valik ‘Objekt müügivõlgadele'.

Kui Projektiseadistustes on märgitud valik ‘Nõua projektile ja objektile sama koodi’, peab siin Objekt määratud olema. Sellisel juhul saab Projektile anda ainult ühe Objekti, mis võimaldab Finantsis iga Projekti tulusid ja kulusid täpselt analüüsida. Sama koodiga Objekti saad luua kasutades Projekti Operatsioonide menüü käsklust Koosta objekt.

Kui Projektiseadistus on märgitud valik ‘Kontrolli objekti vastavust projektiklassile’, peavad Projektile sisestatud Objektid olema samad mis on vastaval Projektiklassil. Muid Objekte lisada ei saa.

Müügigrupp
Ctrl-Enter    Müügigruppide seadistus, Üldine moodul
Sisestub vaikimisi    Müügimehelt
Müügigrupp sisestub valitud Müügimehe Isiku kaardilt. Kui rakendad kasutspiiranguid, saad Müügigrupiga piirata, milliseid Projekte kasutaja Projektide sirvimisaknas ja Ctrl-Enter valikuaknas näeb. Võid teha kasutaja jaoks nähtavaks ainult tema enda või tema Müügigrupi Projektid.

Lähemalt loe kasutuspiirangute kohta siit.

Kirjeldus
Kolm rida Projekti kirjeldavat teksti, mida saad nt Arvetele välja trükkida.

Projektijuht
Ctrl-Enter    Isikute register, Üldine moodul
Projektijuht Sinu firmas. Sisesta siia Isiku initsiaalid.

Nimi
Projektijuhi nimi sisestub automaatselt.

Alguskp
Ctrl-Enter    Vali kuupäev
Kuupäev, mil Projektiga alustati.

Lõpukp
Ctrl-Enter    Vali kuupäev
Kuupäev, mil Projekt lõpetati. Projektile, millel on märgitud lõpukuupäev, on endiselt võimalik Projektikandeid koostada. Kui soovid, et enam kandeid ei koostataks, märgi Projektil valik ‘Ei tee kandeid’ või ‘Lõpetatud???.

Ära tee arvet
Kui see valik on märgitud, ei koostata sellele Projektile hooldusfunktsiooniga Koosta projektiarved Arveid. Projektikannete põhjal on aja, materjalide ja ostude jälgimine siiski võimalik.

See valik ei takista Projektile ettemaksuarvete koostamist Projekti Ettemaksude osa põhjal. Kui soovid koostada Projektile Arveid kindlate osamaksetena sõltumata tegelikult kulutatud ajast ning materjalidest, märgi see valik.

Hetkeseis
Nende valikutega määrad Projekti hetkeseisu.
Aktiivne
Märgi see valik, kui tööd Projektiga käivad. Aktiivsed Projektid ei ole Projektide sirvimisaknas kuidagi tähistatud. Projektide Ctrl-Enter valikuaknas näed ainult aktiivseid Projekte.

Ei tee kandeid
Kui see valik on märgitud, ei saa Projektile enam kandeid koostada. Hooldusfunktsiooniga Koosta projektiarved koostatakse olemasolevatest Projektikannetest siiski Arved ka pärast Projekti hetkeseisu muutmist. Sellised Projektid on sirvimisaknas tähistatud kriipsukesega “-???. Aruannetes käsitletakse neid aktiivsete Projektidena.

Lõpetatud
Kui see valik on märgitud, ei kaasata Projekti enam Projektide arvesoovituse aruandesse ning, kui kasutatakse standardseadistusi, siis ka Projektide hetkeseisu, Projektide nimekirja ja Projektide müügikatte aruannetesse. Hooldusfunktsiooniga Koosta projektiarved koostatakse olemasolevatest Projektikannetest siiski Arved ka pärast Projekti hetkeseisu muutmist. Lõpetatud Projektid on sirvimisaknas tähistatud linnukesega “√”.

Lõpetatud Projektid ei kajastu ka Ressursiplaneerimise aknas. Lähemalt loe lõigust Projektid ja Ressursiplaneerimine.

Peaprojekti ei saa lõpetada enne, kui kõik selle alamprojektid on lõpetatud.
Projekti tüüp
Määra Projekti tüüp Töötajate statistika aruandes näed erinevat tüüpi Projektidega töötamisele kulunud aega.
Arvekõlblik
Tavalised kliendiprojektid.

Sisene
Hooldusfunktsiooniga Koosta projektiarved koostatakse Arved ka sisestele Projektidele (vajalik nt osakondadevahelisel arveldamisel). Kui soovid, et sisestele Projektidele Arveid ei koostataks, märgi igal Projektil valik ‘Ära tee arvet’.

Muu
Kasuta seda valikut Projektide puhul, mis ei mahu esimese kahe tüübi alla.