Language:


Ettemaksude kaart

Projektidele Arvete koostamiseks on kaks võimalust. Võib koostada Arved, vastavalt tegelikule aja- ja materjalikulule või määrata Projektile kindel maksumus ning esitada Arved vastavalt sellele. Projekti kaardi Ettemaksude osa kasutataksegi selle teise meetodi puhul.

Võid koostada ühe Arve kogu Projekti maksumuse kohta, või esitada Arved osamaksetena. Kui otsustad esitada Arved lähtuvalt tegelikest kulutustest (esimene meetod), võid siiski esitada Kliendile kindlas summas ettemaksuarve, mis arvatakse esimesest aja/materjali kohta esitatud Arvest maha.

Kogu Projekti kohta ühe Arve või ettemaksuarve koostamiseks sisesta tabeli esimesele reale soovitud summa ning varaseim kuupäev Arve koostamiseks. Kui soovid esitada Arved osamaksetena, sisesta osamaksete summad tabelisse eraldi ridadele koos vastavate kuupäevadega, nagu näidatud pildil. Seejärel vali Operatsioonide menüüst käsklus Koosta ettemaksuarve, millega koostatakse Arvete registrisse kinnitamata Arve. Kui soovid koostada ettemaksuarved mitmele Projektile korraga, kasuta hooldusfunktsiooni Koosta projektiarved valikuga ‘Koosta ettemaksuarved’.

Kui kasutad Projektile kindlas summas Arvete koostamise võimalust, on soovitav märkida Projektil valik ‘Ära tee arveid’. Sellega väldid soovimatute Arvete automaatset koostamist Projektikannetest. Kui kasutad seda võimalust vaid ettemaksuarve koostamiseks, jäta valik ‘Ära tee arveid’ märkimata. Nii saad edaspidi Projektikannete põhjal koostada Arved tegeliku aja- ja materjalikulu ning ostude kohta.

Kuupäev
Ctrl-Enter    Vali kuupäev
Sisesta siia varaseim kuupäev Arve koostamiseks.

Kui esitad Projekti kohta Arved osamaksetena, määrad siin kuupäevad, millal iga iga osamakse kohta Arve koostatakse. Operatsioonide menüü käsklusega Koosta ettemaksuarve koostatakse Arve kõigi Arveta ridade kohta, mille kuupäev on sama või varasem Arve koostamise kuupäevast. Kui meie näites koostatakse esimest korda Arve 12/5/2003, on summaks 200.00, kui aga Arve koostatakse alles 12/6/2003, on summaks 400.00. Nii saad osamaksete summad ette planeerida.

Arve kuupäevaks on kuupäev, mil Arve koostati.

Arve nr
Koostatud Arve number sisestub siia automaatselt.

Summa
Summa (KM-ta), mille kohta Arve koostatakse.

Allkiri
Ctrl-Enter    Isikute register, Üldine moodul
Arve koostamisel sisestuvad siia Arve koostanud Isiku initsiaalid.

Kommentaar
Siia sisestatud tekst kantakse ka Arvele. Vaikimisi sisestub siia Projektiseadistuses määratud ettemaksuartikli nimetus.

Tüüp
Ctrl-Enter    Võimalikud valikud
Siin saad keelata antud reale Arve koostamise. See võib olla vajalik, kui nt Müügireskontros juba koostati Arve. Sel juhul vali tüübiks “Arve juba tehtud”. Kui soovid, et reale koostataks Arve, jäta tüübiks kriipsuke -.
Ettemaksuarve krediteerimine
Kui ettemaksuarve on vaja krediteerida, toimi järgmiselt:
  1. Koosta uus Arve. Ära tee Ettemaksuarvest koopiat!

  2. Vali Arvele Klient ning kreedt-tasumistingimus.

  3. Vali Arvele krediteeritava Ettemaksuarve number kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.

  4. Sisesta Arvele tekst, krediteeritav summa, müügikonto ja KM kood.

  5. Sisesta Projekti kood kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Kui Projekti koodi sisestamine ei õnnesti, ei ole valitud tasumistingimus kreedit-tüüpi.

  6. Kontrolli ja kinnita Arve.

  7. Projekti Ettemaksude osale sisesta uus rida kreeditarve kuupäevaga ja vastava miinussummaga. Lisa ka allkiri ja selgitav kommentaar (nt Arve krediteerimise põhjus). Tüübiks vali “Arve juba tehtud”.
Ettemaksuarve tühistamine
Ettemaksuarveid saad tühistada samuti nagu tavalisi Arveid (Kaart-menüü käsklusega ‘Tühista’). Tühistatud Arve number eemaldatakse Projektilt automaatselt. Vajadusel saad rida muuta ning koostada uue Ettemaksuarve.