Language:


Tingimuste kaart

Arve kp
Ctrl-Enter    Vali kuupäev
Vaikimisi sisestub arvuti kella kuupäev.

Meie esindaja
Kasuta seda välja, kui soovid eristada Arveid muul alusel kui numbri järgi. Vaikimisi sisestub siia nimi hetkekasutaja Isikukaardi Numbriseeriate kaardi väljalt Meie esindaja.

Müügimees
Ctrl-Enter    Isikute register, Üldine moodul
Sisestub vaikimisi     Kliendikaardilt või hetkekasutaja Isikukaardilt
Siia tuleb märkida selle müügi eest vastutav Müügimees: mitmeid Müügireskontro aruandeid on võimalik tellida Müügimeeste lõikes. Müüdud Artiklitele on võimalik lisada komisjonitasu, kasutades selleks kas Artiklikaardi Hindade kaardil või Isikukaardi Preemia kaardil määratud Preemia %. Peale Arve kinnitamist saab Müügimeest muuta.

Tasumistingimus
Ctrl-Enter    Tasumistingimuste seadistus, Müügi/Ostureskontro
Sisestub vaikimisi    Kliendikaardilt
Siia sisestatud Tasumistingimus määrab Arve Laekumistähtaja (allpool) ning lisaks sellele tagab, et Arvetele trükitakse õige Tasumistingimuse kirjeldus (vajadusel Kliendi Keeles). Müügireskontro seadistusse sisestatud Tasumistingimused võimaldavad panna paika ka Kassa-alede süsteemi.

Määrates igale Arvele Tasumistingimuse, lood aluse võlgnevuste jälgimise aruandluseks.

Tasumistingimuste põhjal eristatakse Sularahaarved ja Kreeditarved tavalistest Arvetest. Kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni, vali Tasumistingimuseks vastavalt Sularaha või Kreeditarve. Kui Arve kinnitatakse ja salvestatakse, koostatakse vastav Finantskanne. Sularahaarvete korral debiteeritakse Kassa kontot (määratud seadistuses Lausendamine M/R), mitte Müügivõlgade kontot, Kreeditarvete, korral on kanne vastupidine alusarvest tehtud kandele.

Sularahaarved loetakse koheselt tasutuks ning need ei jookse müügivõlgnevuste aruandlusse. Nende Arvete kohta ei ole vaja Laekumisi sisestada.

Kui valid Tasumistingimuseks Kreedit, sisestub Arve tabeli esimesele reale tekst Kreedit arvele. Sisesta Arve number, mida soovid krediteerida, kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni, et näha kõiki laekumata Arveid. Kui oled seadistuses Lausendamine M/R märkinud valiku Kasuta kreeditarvetel eraldi müügikontosid, kasutatakse tavaliste asemel kreedit Müügikontosid ja KM koode, mis võetakse vastava Artikliklassi kaardi Kreeditkontode kaardilt või seadistusest Lausendamine (M/R). Kui Kreeditarve koostati Arve kopeerimise teel, muutuvad Tasumistingimuseks ‘Kreeditarve’ sisestamisel Arvele kaasatud Artiklite Müügikontod ja KM koodid automaatselt.

Kui kasutatakse Tasumistingimust ‘Sularaha’ või ‘Kreedit’, ei trükita seda Arvet tavalisele blanketile. Kasutatakse vastavalt Sularahaarve või Kreeditarve dokumendimalli. Arvete välja trükkimisest loe palun siit.

Balti riikides soovitakse tihti kasutada Arvete, Laekumiste ja Kassasissetulekuorderite puhul samu numbriseeriaid. Selleks tuleb kirjeldada numbriseeriad Tasumisviiside seadistuse C osal vasakpoolsetel väljadel Alates/Kuni ja märkida Kassa mooduli Kassaraamatu seadistustes valik Ühised numbriseeriad. Seejärel sisesta antud väljale Tasumisviis: Arve number asendatakse numbriga vastavast seeriast. Kui Arve kinnitatakse, käsitletakse seda tasutud Arvena ning Müügivõlgade kontot ei konteerita. Selle asemel debiteeritakse Tasumisviisi kontot (st Panga või Kassa kontot). Teatud programmiseadistuse korral saab Tasumisviise näha Ctrl-Enter nimekirjas.

Nende esindaja
Ctrl-Enter    Kliendi kontaktisikud, Müügireskontro
Sisestub vaikimisi    Kliendikaardilt
Sisesta isik, kes Kliendi firmas Arvega tegeleb.

Laekumistähtaeg
Ctrl-Enter    Vali kuupäev
Laekumistähtaja arvutab HansaWorld, kasutades Arve kuupäeva ja Tasumistingimust. Selleks kuupäevaks peab Arve olema tasutud.

Kui Tasumistingimusega määratakse tasumine osamaksetena, näed siin viimase osamakse kuupäeva.

Objekt
Ctrl-Enter    Objektide register, Üldine moodul
Arvele ja sellest koostatud Kannetele saab sisestada kuni 20 komadega eraldatud Objekti. Erinevate Objektidega võid tähistada osakondi, kulukohti või toote tüüpe. Objektid võimaldavad Finantsaruandlust paindlikult liigendada.

Kõigil Arvest koostatud Finantskannetel võetakse siin toodud Objektid Müügikonto(de) kreeditkonteeringule ja Kulukonto deebetkonteeringule (kui kasutatakse kuluarvestust), ja Müügivõlgade konto deebetkonteeringule (kui kasutad seadistuses Lausendamine M/R valikut Objekt müügivõlgadele).

Kliendikaardil märgitud Objektid sisestuvad siia vaikimisi nagu ka Objektid hetkekasutaja Isikukaardilt.

Kande kp
Finantskandele antav Kande kuupäev. See on alati sama, mis Arve kuupäev ja seda muuta ei saa.

Ametlik seerianr.
Ctrl-Enter    Vali numbriseeriatest
Mõnedes riikides nõutakse, et igale Arvele antaks ametlik seerianumber. Selle numbri võib eelnevalt blankettidele trükkida. Sinu firmale antud numbriseeria tuleb sisestada seadistusse Ametlik arvete numbriseeria: vaikimisi sisestub siia järgmine vaba number sellest seeriast. Seda saad muuta: Arve salvestamisel kontrollib HansaWorld kas valitud number on numbriseerias olemas.

Ametlikku seerianumbrit näed aknas Aseta laekumata arve, mis lubab Arveid siduda Laekumistega, kasutades Arve numbrit või Ametlikku seerianumbrit.