Language:


1. osa

Kontoväljad
Müügivõlad
Arve kinnitamisel (st Finantskande koostamisel), debiteeritakse Müügivõlgade kontot Arve summas koos käibemaksuga. Kui sisestatakse Laekumine, sama kontot Laekumise summas krediteeritakse. Seega näitab see konto, kui palju Sinu firmale mingil ajahetkel võlgu ollakse.

Sisesta siia konto number, mida soovid kasutada Müügivõlgade kontona. Kui Kliendiklassile on määratud mingi teine Müügivõlgade konto, kasutatakse seda kontot.

Vähetõen. laek. müügivõlad
Õigeaegselt maksmata arvete tasumata summade kandmiseks Müügivõlgade kontolt Vähetõenäoliselt laekuvate müügivõlgade kontole saad kasutada hooldusfunktsiooni Vähetõenäoliselt laekuvad võlad.

Sisesta siia Vähetõenäoliselt laekuvate müügivõlgade konto. Kui Kliendiklassile on määratud mingi teine konto selliste võlgade jaoks, kasutatakse seda kontot.

Kassa
Siin määratud kontot debiteeritakse sularahamüügil (kui kinnitatakse Kassasissetulekuorder). Müügivõlgade konto asemel. Kassaorderitest loe palun lähemalt siit.

Kui Kassaorderil kasutatud Tasumistingimusele on määratud mingi teine konto, kasutatakse seda.

Käibemaks
Seda kontot kasutatakse käibemaksusummade registreerimiseks riikides, kus müügisummad esitatakse koos käibemaksuga (st kui on märgitud allpool kirjeldatud valik Käive koos KM-ga). Sellisel juhul krediteeritakse Arvest Finantskande koostamisel Müügikontot summas koos käibemaksuga, tagamaks korrektne saldo. Siin määratud KM kontot debiteeritakse käibemaksu kogusummas. Enamuses riikides seda funktsiooni ei kasutata.

Ümardamine
Iga Arve kogusumma ümardatakse üles- või allapoole vastavalt selle Valuutale määratud ümardamise reeglitele (Üldise mooduli Valuuta ümardamise seadistuses). Arve kinnitamisel kantakse ümardamisest tulenev kasum või kahjum siin määratud kontole.

Arvete jaoks, millel ei ole Valuuta määratud ja Arvete jaoks, millel määratud Valuutat ei ole sisestatud Valuuta ümardamise seadistusse, pannakse ümardamise reeglid paika Üldise mooduli seadistuses Ümardamine. Ümardamisest tulenev kasum või kahjum kantakse siin määratud kontole.

Seda kontot saab määrata ainult seadistuses Lausendamine (M/R) ja on seega kasutusel ka Ostureskontrost koostatud kannetel.

Kassa-ale
Kui õigeaegselt tasutud Arve puhul antakse Kliendile ekstra allahindlust, debiteeritakse siin määratud kontot selle allahindluse summas. Kassa-ale määratakse Tasumistingimuste seadistuses.

Kassa-ale KM deebet
Kui kassa-ale andmisega väheneb ka käibemaks, debiteeritakse seda kontot vastavalt. Selle konto kasutamine sõltub kohalikust seadusandlusest.

Teenustasu
Seda välja kasutatakse Venemaal. Lähemalt küsi palun kohalikult HansaWorldi esindajalt.
Valikuruudud
Objekt müügivõlgadele
Arvete kinnitamisel koostatavatel Finantskannetel kantakse kõik Tasumistingimuste kaardil toodud Objektid Müügikonto(de) kreeditkonteeringule. Kui märgid antud valiku, kantakse need ka Müügivõlgade konto deebetkonteeringule.

Allsüsteemi kontroll
Märgi antud valik, kui soovid kasutada allsüsteemide kontrolli funktsiooni Müügireskontros. See tähendab, et määratud kontosid (näiteks Müügivõlgade kontosid) saab kasutada vaid allsüsteemidest (st Arvetest või Laekumistest Müügireskontros) koostatud kannetel. Kui proovid sellisele kontole koostada kannet käsitsi Finantsmoodulist (kasutades Kannete registrit), näed ekraanil veateadet.

See funktsioon ei takista Finantsmoodulis Laekumisi sisestamast. Samas ei saa Sa Müügivõlgade kontot kogemata valesti muudel Finantskannetel kasutada, mis võiks konto saldo valeks muuta. Selle protsessi kohta loe palun lähemalt Kandekaardi E osa kirjeldavast lõigust siin.

Selle funktsiooni kasutamiseks pead määrama kontod, mida allsüsteemide kontrolliks kasutatakse. (st kontod, mida ei tohi kasutada Kannete registris). Kasuta kontode määramiseks Üldise mooduli seadistust Allsüsteemide kontrollkontod.

Pea meeles, et antud valiku märkimine määrab allsüsteemide kontrolli vaid määratud kontodele Müügireskontros. Samanimeline valik on ka seadistuses Lausendamine O/R, mis käivitab sarnase kontrolli Ostureskontro kontode jaoks.

Arve muudab ladu
Sellel valikul on kaks funktsiooni. Esiteks määrab see, kuidas Arve laoseise muudab. Kui kasutatakse seda valikut, vähendab HansaWorld iga Arvel oleva Laoartikli laoseisu Arve kinnitamisel selle koguse võrra. Artikli piisavust laos ei kontrollita, kui Lao mooduli Laoseadistustes ei ole märgitud valik Ära luba lähetada miinusesse. Teiseks funktsiooniks on kaasata Arve kinnitamisel koostatavale Finantskandele ka kulukonteeringud (kui pead laoarvestust Finantsmoodulis).

Sellel valikul on mõju vaid siis, kui Lähetused koostatakse otse Arvetest (st kui ei ole Müügitellimust). Muul juhul vähendatakse laoseise Lähetuste koostamisel Müügitellimustest.

Seda seadistust saad igal üksikul Arvel muuta, kasutades Arvel valikut Muuda ladu.

HansaWorldi kuluarvestusest loe lähemalt siit.

Käive koos KM-ga
Märgi antud valik, kui soovid, et Arvest Finantskande koostamisel krediteeritaks Müügikontot summas koos käibemaksuga. Selleks pead määrama ka Käibemaksu konto eespool, mida debiteeritakse käibemaksu kogusummas, tagamaks korrektse saldo.

KM-koodi kontroll
See funktsioon kontrollib Arvele sisestatud KM koodi. Arvele Artikli sisestamisel võetakse KM kood kas Kliendilt, Artiklilt, Artikliklassilt või antud seadistuse 3. osalt. Kui märgid antud valiku, peab see KM kood olema sama, mis Müügikontole määratud. Vastasel juhul ilmub Arve kinnitamisel ekraanile järgmine teade:

Kui Kontokaardil pole KM koodi määratud, hoiatust ei anta.

Kui kasutad antud funktsiooni, määra võimalike vastuolude ärahoidmiseks kõikidele Müügikontodele KM koodid ning sisesta samad KM koodid ka Klientidele, Artiklitele ja Artikliklassidele ning samuti antud seadistuse (3. osal.

Konteeri laekumise KM
See funktsioon võimaldab arvestada käibemaksu vastavalt Laekumistele (mitte Arvetele), mida kasutatakse Inglismaal kassapõhisel käibemaksu arvestusel. Sellised kasutajad peavad samuti jälgima, et seadistuse Lausendamine O/R 1. osal oleks märgitud valik Konteeri tasumise KM ja et kõigile Finantsmoodulis sisestatud KM koodidele oleksid määratud Laekumise KM ja Tasumise KM kontod. Kassapõhist käibemaksu arvestust on kirjeldatud Finantsmooduli peatükis KM koode käsitlevas lõigus.

Kasutajad Lätis ei peaks seda valikut märkima, vaid kasutama valikut Konteeri tasumise KM seadistuses Lausendamine O/R.

Kassaale KM-ta
Kasuta seda valikut, kui soovid, et kassa-ale protsent (määratakse Tasumistingimuste seadistuses) arvutataks Arve käibemaksuta summalt. Vastasel juhul arvutatakse see käibemaksuga kogusummalt. Seda valikut kasutatakse Inglismaal. See valik kehtib ainult Müügireskontro puhul.

Info kande E osale
Kui Arvetest ja Laekumistest koostatakse automaatselt Finantskanded, kasuta seda valikut, kui soovid, et kande E osal oleksid näha Arve number, Laekumistähtaeg ja Klient (Arvete puhul) või Laekumise number, Tasumise kuupäev ja Klient (Laekumiste puhul). See seadistus kehtib ainult Müügivõlgade konto konteeringutele.

Seda seadistust saad igal üksikul Arvel või Laekumisel muuta, märkides valiku Info kande E-osale.

Kasuta ainult nummerdatud ettemakse
Kui Klient maksab Sulle konkreetsele Arvele viitamata, saad sellised Laekumised sisestada Laekumiste registrisse, sisestades Laekumise D osale Ettemaksu numbri nummerdatud Ettemaksu Laekumine) või ilma Ettemaksu numbrita (an nummerdamata Ettemaksu Laekumine). Kui tuleb aeg koostada Arve, saad selle siduda mõlemat tüüpi Laekumistega, kuid see protseduur on lihtsam, kui kasutad Ettemaksu numbreid.

Märgi antud valik, kui Sa ei soovi, et sisestataks ilma Ettemaksu numbrita Laekumisi. Nõnda ei saa Laekumist enne salvestada, kui kõigile selle ridadele on sisestatud kas Arve number või Ettemaksu number. Sellist valikut ei ole seadistuses Lausendamine O/R, seega siin tehtud valik takistab sisestamast Ettemaksu numbrita Tasumisi ka Ostureskontros.

Müügireskontros saad tagada ka, et iga Ettemaksu number, mida Laekumistel kasutatakse, oleks ka mingi Müügitellimuse number. Seda saad seadistada, märkides Müügitellimuste mooduli seadistuses Ettemaksud valiku Kasuta ettemaksude juures müügitellimuse numbrit. See on vajalik, kui Ettemaksud laekuvad vastavalt väljastatud Müügitellimustele.

Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid
Märgi antud valik, kui soovid, et Ettemaksu numbriga Laekumiste sisestamisel kasutatakse alati ainulaadseid ettemaksu numbreid. See tähendab, et kui kasutad ka Müügitellimuste mooduli Ettemaksude seadistuse valikut Kasuta ettemaksude juures müügitellimuse numbrit, saad iga Müügitellimuse kohta registreerida vaid ühe ettemaksu.

Samasugune valik on ka seadistuses Lausendamine O/R, nii et antud valik kehtib ainult Müügireskontros.

Muuda arve koostmisel baasvaluutakurssi, Muuda arve koostamisel valuutakurssi
Tellimusest Arve koostamisel määravad antud valikud ära Arve Valuuta kaardil kasutatavad baasvaluuta- ja valuutakursi. Nende valikute märkimata jätmisel võetakse kursid Tellimuselt. Nende valikute märkimisel aga kasutatakse viimaseid kursse, kuigi Artiklite hindu Valuutas ei muudeta. Nii esitatakse Kliendile arve siiski kokkulepitud summale, kuid Arve väärtus kohalikus Valuutas (ning ka väärtus Finantsmoodulis) erineb Tellimuse väärtusest. Kui soovid Arvel kasutada uut baasvaluuta- ja valuutakurssi (ning samas säilitada Finantsmoodulis esialgse väärtuse kohalikus Valuutas), salvesta Arve ja seejärel vali Operatsioonide menüüst käsklust Arvuta hinnakirja artiklid ümber.

Ära luba ilma numbrita kreeditarveid
Märgi antud valik, kui soovid Kreeditarved alati siduda alusarvetega.

Kasuta kreeditarvetel eraldi müügikontosid
Tavaliselt kasutatakse Arvetel ja Kreeditarvetel samasid Müügikontosid ja KM koode. Need kontod ja koodid saad määrata Artiklil, Artikliklassil ja antud seadistuse 3. osal. Kui tahad Kreeditarvetel kasutada erinevaid Müügikontosid ja KM koode, märgi antud valik ja sisesta kasutatavad kontod ja koodid Artikliklassi Kreeditkontode kaardile ja antud seadistuse 4. osale.

Iga kliendi kohta eraldi rida pangakontole
Tavaliselt on mitmerealisest Laekumisest koostatud Finantskandel üks deebetkonteering pangakontole. Märgi antud valik, kui soovid, et iga Laekumise rea kohta koostatakse eraldi deebetkonteering. Iga deebetkonteeringu Sisu väljal näed Arve numbrit ja Kliendi nime, nii et kui soovid seda informatsiooni näha Kontode võrdluse registris, peaksid märkima antud valiku.

Baashind
Antud valikutega määra ära, kas Artiklikaardil on Baashinnad koos käibemaksuga või koos käibemaksu ja mingi teise maksuga (nagu näiteks keskkonnamaks). Käibemaksu- ja maksumäärad kirjeldatakse Finantsmooduli KM koodide seadistuses.