Language:


Nodokļu atskaites - sagatavošana Nodokļu atskaites

Nodokļu atskaites tiek izmantotas dažādu finanšu atskaišu veidošanai. Tās ir balstītas uz grāmatojumu reģistrā ievadīto informāciju (kontu līmenī). Uz nodokļu atskaitēm ir balstīta arī PVN deklarācija.

Katra definīcijas rinda ir viena nodokļu aprēķina atskaites rinda. Tāpat katra rinda ir pieejama Nodokļu aprēķina dokumentā, izmantojot rindas kodu. Ir iespējams pievienot, ievietot vai dzēst rindas. Lai to ievietotu, noklikšķiniet uz tās rindas numura, virs kuras tā nepieciešama, un nospiediet taustiņu Enter. Lai rindu izdzēstu, iezīmējiet to un nospiediet taustiņu BackSpace.

Katras rindas lauks ‘Formula’ satur formulu, pēc kuras tiek aprēķināts attiecīgās rindas rezultāts.

Kods
Piešķiriet nodokļu atskaitei savu kodu, pēc kāda tas tiks identificēts citur programmā.

Nosaukums
Norādiet atskaites nosaukumu.

Kods
Norādiet katrai formulai savu kodu. Ja kādā laukā būs nepieciešams atkārtoti ievadīt jau esošu formulu, nospiediet restīti un atbilstošās formulas kodu, un tā tiks automātiski ievietota (piemēram, #2 un #3 13. rindā attiecas attiecīgi uz 2. un 3. rindas formulām).

Formula
Ievadiet formulu, pēc kādas tiks aprēķināti nodokļi.

Komentārs
Ievadiet īsu formulas aprakstu.
Nodokļu atskaitēs pieejamās formulas:

TO (Konts,Datums1,Datums2,tips)

Šī komanda rāda norādītā konta apgrozījumu par periodu no datuma 1 līdz datumam 2.

Konts – viens konts vai kontu intervāls;

Datums1– sākuma datums;

Datums2– beigu datums.
Tipa parametru izmantojiet šādi:
C
rāda konkrētā konta apgrozījumu no grāmatojumiem kredītā;

D
rāda konkrētā konta apgrozījumu no grāmatojumiem debetā;

A
rāda kopējo apgrozījumu (debets - kredīts)
Piemērs:
TO(6110:6119,01/01/2004,31/01/2004,C)
Rāda kontu intervāla 6110:6119 kredīta puses apgrozījumu 2004. gadā. Kontu intervāla norādīšanai tiek izmantota alfabētiskā, nevis skaitliskā secība.

TO(6110:6119,#D1,#D2,A)
Rāda kontu intervāla 6110:6119 apgrozījumu pārskata periodā.

-TO(6110:6119,01/01/2006,31/12/2006,A)
Piemērs ir līdzīgs iepriekšējam, taču izmainīta summas zīme. Tas var noderēt, ja vēlaties atainot realizācijas skaitļus, kas programmā HansaWorld tiek glabāti kā negatīvas vērtības. Komandai TO liekot priekšā mīnusa zīmi, realizācijas skaitļi atskaitē tiks attēloti kā pozitīvi skaitļi.

OTO (Objekts, Konts, Datums1, Datums2, Tips)
Šī komanda ir līdzīga komandai TO, kas aprēķina apgrozījumu noteiktā periodā par norādīto kontu, taču vērā tiek ņemti tikai grāmatojumi ar konkrēto objektu.

Objekts – objekta kods no datu bāzes;

Objekta kodā tiek ņemti vērā gan lielie, gan mazie burti. Piemēram:
OTO(D10101,6110:6119,01/01/2000,01/04/2000,A)

TO2 (Konts1,Konts2, Datums1, Datums2)
Šī komanda rāda divu kontu apgrozījumu (t.i., korespondējošu kontu) laikā starp datumu 1 un datumu 2. Piemēram:
TO2(2310,2610,#D1,#D2)
Rāda pārskata perioda grāmatojumu summu kontā 2310, kas ir debeta konts, un kontā 2610, kas ir korespondējošais kredīta konts.

OTO2 (Objekts, Konts1,Konts2, Datums1, Datums2)
Šī komanda ir līdzīga komandai TO2, taču, aprēķinot korespondējošo kontu apgrozījumu, tiek ņemti vērā tikai tie grāmatojumi, kuros norādītais objekts ir abās pusēs.

Vērā tiek ņemti gan lielie, gan mazie objekta koda simboli.
Piemērs: OTO2(D10101,2310,2610,01/01/2000,01/04/2000)

BAL(Konts, Datums, Tips)
Šī komanda rāda konta arlikumu.
Piemērs: BAL(2310,#D1 ,A)

OBAL(Objekts, Konts, Datums, Tips)
Šī komanda ir līdzīga komandai BAL, taču, aprēķinot norādītā konta atlikumu noteiktā datumā, tiek ņemti vērā tikai tie grāmatojumi, kuros ir konkrētais objekts.
Piemērs: OBAL(TT33,5721,01.10.2004,A)

ABS(izteiksme)
Šī komanda rāda absolūto (pozitīvo) izteiksmes vērtību. Izteiksme var būt ieprogrammēts skaitlis vai formula, kurā izmantota viena no nodokļu atskaišu komandām. Piemēram:
ABS(-1)
Rāda 1

ABS(1)
Rāda 1

ABS(TO(6110:6119,01/01/2002,31/12/2002,A))
Rāda ieņēmumu kontu 6110:6119 apgrozījumu summupar 2002. gadu, kas izteikta kā pozitīvs skaitlis. Ieņēmumu kontu atlikumi programmā HansaWorld tiek glabāti kā negatīvi skaitļi.

SIGN(izteiksme)
Šī komanda rāda sekojošo:
1
ja izteiksmes vērtība ir pozitīva;

-1
ja izteiksmes vērtība ir negatīva;

0
ja izteiksmes vērtība ir nulle

Izteiksme var būt ieprogrammēts skaitlis vai formula, kurā izmantota viena no nodokļu atskaišu komandām. Piemēram:
SIGN(TO(6110:6119,01/01/2002,31/12/2002,A))
Rāda -1, jo ieņēmumu kontu atlikums ir negatīvs;

SIGN(ABS(TO(6110:6119,01/01/2002,31/12/2002,A)))
Rāda 1, jo komanda ABS ieņēmumu kontu atlikumus izsaka kā pozitīvus skaitļus

ROUND(izteiksme,decimāldaļu skaits)
Šī komanda rāda izteiksmes vērtību, kas noapaļota līdz norādītajai decimāldaļai. Izteiksme var būt ieprogrammēts skaitlis vai formula, kurā izmantota viena no nodokļu atskaišu komandām. Piemēram:
ROUND(1234.24,0)
Rāda 1234

ROUND(1234.24,1)
Rāda 1234.2

ROUND(1234.24,-2)
Rāda 1200

ROUND(TO(6110:6119,01/01/2002,31/12/2002,A),2)
Rāda ieņēmumu kontu 6110:6119 apgrozījuma summu par 2002. gadu, kas noapaļota līdz simtdaļām.
IF(izteiksme, return 1, return 2)
Šī komanda rāda sekojošo:
1
ja izteiksmes vērtība ir pozitīvs skaitlis vai nulle;

2
ja izteiksmes vērtība ir negatīva
Izteiksme, return 1 un return 2 var būt ieprogrammēts skaitlis vai formula, kurā izmantota viena no nodokļu atskaišu komandām. Piemēram:
IF(BAL(6110,31/12/2002,A),1,-1)
Rāda 1, ja BAL(6110,31/12/2002,A) ir pozitīvs vai -1, ja tas ir negatīvs

Datumi
Vietās, kur formulā jāiekļauj datums, to iespējams ievadīt, kā parādīts iepriekš, vai arī izmantot šādus mainīgos:
#D1
Pirmais atskaites perioda datums, kas norādīts atskaites vai dokumenta specifikāciju logā;

#D2
Pēdējais atskaites perioda datums, kas norādīts atskaites vai dokumenta specifikāciju logā;

#D3
Iepriekšējais datums, kas norādīts atskaites vai dokumenta specifikāciju logā

Ieteicams izmantot šos mainīgos, jo tad formulu ik pēc laika nevajadzēs mainīt.

Negaidīti rezultāti
Ja nodokļu atskaites ieraksts dod negaidītus rezultātus un neesat pārliecināti par formulu pareizību, iespējamais cēlonis ir tas, ka Sistēmas moduļa sagatavošanā Datumu un skaitļu formāts decimāldaļu vai datumu atdalīšanai lietojat komatu. Kā parādīts augstāk, komats tiek izmantots arī formulu parametru atdalīšanai. Ja komatu kā decimāldaļu vai datuma atdalītāju vēlaties izmantot arī turpmāk, lūdziet risinājumu vietējā HansaWorld birojā.