Language:


Müügireskontro

Müügireskontro aruanne on kokkuvõte iga Kliendi müügiseisust. Koos aruannetega Kliendi väljavõte tasumata arved ja Kliendi väljavõte perioodiline on see käepäraseks abivahendiks võlgnevuste jälgimisel.

Kõige lihtsamal kujul esitatakse aruandes Kliendi nimi ja telefoninumber ning iga Arve tasumata summa, Märgukirjatase, Laekumistähtaeg ning hilinetud päevade arv. Aruandele saab aga valida erinevaid kujusid ning kaasata erinevat informatsiooni.

Klõpsates ekraanil avatud aruande kokkuvõtlikul või ajalooliselt jaotatud variandil Arve või Laekumise numbril, avad vastava Arve või Laekumise ekraanile. Klõpsates Arve vanusel, käivitad selle Arve kohta hooldusfunktsiooni Vähetõenäoliselt laekuvad võlad.

Klient
Ctrl-Enter    Kliendid Kontaktide registris
Vahemik    Tähestikuline
Vajadusel sisesta Kliendi number või numbrivahemik, kelle kohta soovid aruannet tellida.

Klass
Ctrl-Enter    Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro
Kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Klientide kohta, sisesta see Kliendiklass siia.

Klassifikaator
Ctrl-Enter    Kontakti klassifikaatorite seadistus, Kliendihalduse moodul
Kui soovid aruannet teatud Klassifikaatorit kandvate Klientide kohta, sisesta see Klassifikaator siia. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse ainult need Kliendid, kes kannavad kõiki märgitud Klassifikaatoreid.

Klassif. tüübid
Ctrl-Enter    Klassifikaatorite tüüpide seadistus, Kliendihalduse moodul
Kui soovid aruannet teatud Tüüpi Klassifikaatorit kandvate Klientide kohta, sisesta see Klassifikaatori tüüp siia. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Tüüpi, näed aruandes ükskõik millisesse nendest Tüüpidest kuuluvat Klassifikaatorit kandvate Klientide Arveid.

Müügimees
Ctrl-Enter    Isikute register, Üldine moodul
Määra Müügimees.

Objektid
Ctrl-Enter    Objektide register, Üldine moodul
Kui soovid aruannet teatud Objekti kandvate Arvete kohta, sisesta see Objekt siia. Siia sisestatakse Objekt Arve Tingimuste kaardilt, mitte arveridadelt. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, kaasatakse aruandesse ainult need Arved, mis kannavad kõiki märgitud Objekte.

Iga Kliendi Ettemaksude summa arvutatakse Laekumise ridade alusel, mille F osal on määratud märgitud Objekt(id).

Objektitüüp
Ctrl-Enter    Objektitüüpide seadistus, Finantsmoodul
Kui soovid aruannet teatud Tüüpi Objekti kandvate Arvete kohta, sisesta see Objektitüüp siia. See puudutab Arve Tingimuste kaardil, mitte arveridadel, määratud Objektide Tüüpe.

Valuuta
Ctrl-Enter    Valuutade register, Üldine moodul
Seda välja kasutatakse ainult koos valikuga Kursivahed (allpool). Täpsemalt loe palun selle valiku kohta edaspidi.

Kuupäev
Vajadusel saad aruande tellida mingi varasema kuupäeva seisuga. Sisesta soovitud kuupäev siia. Kui soovid aruannet hetkeseisuga, jäta see väli tühjaks.

Esitus
Kasuta alltoodud valikuid määramaks, kui detailset aruannet soovid.
Detailne
Selle valikuga näidatakse aruandes iga Arve kohta kõik Laekumised, osalised maksed ja Kreeditarved.

Kokkuvõte
Selle valikuga esitatakse kokkuvõte, milles näidatakse iga Arve tasumata summa, Laekumistähtaeg ja hilinetud päevade arv.

Ajal. jaotatud
Märgi see valik, kui soovid iga Kliendi kohta näha ühte rida, millel näidatakse Arvete tasumata kogusummad ajaliselt grupeerituna. Ajalised grupid kirjeldatakse Müügireskontro seadistuses Ajaline jaotus aruannetes.

Ajal. jaotatud, detailne
Selle valikuga näidatakse iga Kliendi kohta üksikult kõik tasumata Arved, näidates ka millisesse ajalisse gruppi iga Arve kuulub. Samuti näidatakse Kliendi telefoninumber.

Saldo
Selle valikuga näidatakse lihtsalt iga Kliendi tasumata Arvete saldo.

Kursivahed
Müügireskontro Valuutaarved kannavad endas kursikasumit või -kahjumit, mis arvutatakse maksmise hetkel. Selle valikuga arvutatakse tasumata Arvete kursivahed hetke kursiga.

Kui Valuuta väli (ülalpool) on tühi, arvutatakse kõikides Valuutades Arvete kursivahed. Vastasel juhul arvutatakse vaid määratud Valuutas Arvete kursivahed.
Summad
Nende valikutega määra, milliseid summasid aruandes näidatakse.
Baasvaluuta 1
Aruandes esitatakse kõik summad konverteerituna kohalikku Valuutasse vastavalt Kande kuupäeva kursile.

Valuuta
Märgi see valik, kui soovid, et summad esitataks aruandes Arvetel ja Laekumistel kasutatud Valuutades.
Vali
Määra nende valikutega, millised Arved aruandesse kaasatakse.
Kõik arved
Märgi see valik, kui soovid aruandes näha kõiki tasumata Arveid.

Aegunud
Kaasa aruandesse ainult need Arved, mille tasumisega on viivitatud üle Laekumistähtaja.
Järjestus
Aruande saad tellida Kliendi koodi või nime järgi järjestatuna.

Hetkeseis
Nende valikutega määra, kas aruandes näidatakse vaidlustatud, meeldetuletuseta ja/või kogumiseta Arved.

Näita ettem. laekumiste nr-d
Vaikimisi näeb aruande ajaliselt jaotatud ja kokkuvõtlikus variandis iga Kliendi Ettemaksude kogusummasid. Märgi antud valik, kui soovid, et Ettemaksu numbriga Ettemaksud näidataks omaette. Iga sellise Ettemaksu kohta esitatakse nii Laekumise number, millel on registreeritud Ettemaksu tasumine kui ka Ettemaksu number vastava Laekumise rea D osalt.

Näita baasvaluuta 2 summasid
Vaikimisi esitatakse aruandes tasumata Arvete kogusumma ja aegunud tasumata Arvete kogusumma kohalikus Valuutas (Baasvaluutas 1). Märgi see valik, kui soovid neid summasid näha ka Baasvaluutas 2.

Ainult viivisarved
Märgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ainult Viivisarved.

Näita arve kommentaari
Märgi see valik, kui soovid aruandes näha Kommentaare Arve Tingimuste kaardilt.

Näita müügivõla kontosid
IKui märgid selle valiku, näidatakse aruande lõpus Müügivõlgade kontod, mille seisu mõjutavad aruande põhiosas toodud Arved. Samuti näidatakse nende kontode saldod, mis arvutatakse vaid aruandesse kaasatud Arvete alusel. Sellel valikul pole tähtsust, kui oled märkinud valiku Kursivahed.

Näita osalisi makseid
Arveid on võimalik lasta tasuda osaliste maksetena, kui Arvel kasutatud Tasumistingimus on seotud mingi Osaliste maksete kavaga samanimelisest seadistusest. Nende Arvete tasumistähtajaks näidatakse aruandes nende Laekumistähtaega, mis on samas ka viimase osamakse tähtaeg. Märgi antud valik, kui soovid, et osamaksed tuuakse välja eraldi koos nende Laekumistähtaegade ja tasumata summadega. Kui teed hiirega topeltklõpsu osalise makse vanusel müügivõla kandmiseks Vähetõenäoliselt laekuvata müügivõlgade kontole, kantakse üle Arve kogu tasumata summa, mitte ainuüksi selle konkreetse osamakse võlg.