Language:


Inventuurileht

See aruanne võetakse aluseks inventuuri läbiviimisel. Aruandes on iga Artikli kohta rida Artikli arvestusliku laokogusega ning tühi lahter, kuhu saad sisestada Artikli tegeliku koguse Laos.

Kui inventuur on läbi viidud, saad tulemused sisestada Inventuuride registrisse. Tulemused saad kontrollimiseks välja trükkida, kasutades Inventuurivõrdluse aruannet. Kui aruanne on kontrollitud, saad laoerinevused korrigeerida, kasutades Laomahakandmisi, Laosissetulekuid ja Laoliikumisi.

Artikkel
Ctrl-Enter    Artiklite register
Vahemik    Tähestikuline
Sisesta Artiklite koodid, mida soovid aruandesse kaasata. Jäta väli täitmata, kui soovid aruandes näha kõiki Artikleid.

Aruandesse kaasatakse ainult Laoartiklid.

Riiulikood
Vahemik    Tähestikuline
Sisesta Riiulikood (või koodide vahemik), kui soovid aruannet vaid teatud Riiulikoodi kandvate Artiklite kohta (Artiklikaardi Lao kaardil).

Artikliklass
Ctrl-Enter    Artikliklasside register, Müügireskontro
Vahemik    Tähestikuline
Sisesta Artikliklassi kood (või koodide vahemik), kui soovid aruannet kõigi teatud Klassi kuuluvate Laoartiklite kohta.

Ladu
Ctrl-Enter    Ladude seadistus, Laomoodul
Sisesta Lao kood, kui soovid aruannet teatud Lao kohta. See on kasutatav koos valikutega Näita kogust ja/või Näita ainult saldoga artikleid.

Järjestus
Aruande võid järjestada Artiklite või Riiulikoodide järgi.

Näita kogust
Märgi see valik, kui soovid aruandes näha iga Artikli kogust Laos.

Näita seerianumbreid
Märgi see valik, kui soovid aruandes näha seerianumbreid.

Näita teisendeid maatriksina
Vaikimisi käsitletakse Teisendeid aruandes sarnaselt muude Artiklitega. Need näidatakse ühel real, kuhu saad kanda koguse laos kokku (kõikide Teisendite kohta ühine summa). Märgi see valik, kui soovid, et aruandesse saaks kanda iga Teisendi koguse eraldi.

Näita ainult saldoga artikleid
Vaikimisi näed aruandes kõiki Laoartikleid. Märgi see valik, kui soovid näha vaid saldoga Artikleid.