Language:


Laekumise sisestamine

Müügireskontro moodulis ava põhiaknast Laekumised.

Avaneb aken Laekumised: Sirvi, milles näed eelnevalt sisestatud Laekumisi.

Laekumised on reastatud numbri järgi. Kinnitatud Laekumised on märgitud linnukesega. Veel näed nimekirjas Laekumise kuupäeva, Viitenumbrit, kogusummat ja Valuutat. Kahes viimases tulbas ei ole väärtusi Laekumiste puhul, mis on toimunud mitmes erinevas Valuutas.

Uue Laekumise sisestamiseks klõpsa Uus või kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl-N (Windows ja Linux) või Apple-N (Macintosh). Võid ka valida juba sisestatud Laekumise, mille sarnast soovid koostada ning klõpsata Koopia.

Avaneb aken Laekumine: Uus, mis on tühi, kui klõpsasid Uus või sisaldab koopiat valitud Laekumisest.

Laekumise sisestamiseks pead teadma vähemalt:

  1. kui palju raha laekus; ja

  2. kas pank lisas teenustasu.
Selleks et Müügireskontro oleks tasakaalus, tuleb valuutalaekumiste puhul võimalik kursivahedest tulenev kasum või kahjum kanda eraldi Kontole, mitte Müügivõlgade kontole. Kursikasumi ja -kahjumi kontod määratakse seadistuses Lausendamine M/R. Tasakaalustamine toimub vastavalt kursimuutustele: panga teenustasusid ja saadud summat ei muudeta.


Nr
Ctrl-Enter    Vali määratud numbriseeriast või seadistusest Numbriseeriad - Laekumised. Seda numbrit saad muuta, aga mitte juba kasutatud numbri vastu.

Kui oled igale Tasumisviisile määranud oma numbriseeria, antakse Laekumisele number vastavalt valitud Tasumisviisile. Tasumisviisi muutmisel Laekumise number muutub. Tasumisviiside seadistuses kirjeldatud Numbriseeriaid Ctrl-Enter valikuaknas ei näidata.

Kande kp
Ctrl-Enter    Vali kuupäev
Laekumisest Finantskande koostamise kuupäev.

Viide
Seda välja võid kasutada, kui soovid eristada Laekumisi muul alusel kui numbri järgi (nt panga viitenumber automaatsete ülekannete (BACS) puhul).

Viitenumbrit näed ka aknas Laekumised: Sirvi, mis võimaldab Sul otsida Laekumist tema Viitenumbri järgi. Samuti saad tellida aruande Laekumiste nimekiri vastavalt Viitenumbrile. Viitenumber sisestub ka Laekumisest koostatud Finantskandele.

Tasumisviis
Ctrl-Enter    Tasumisviiside seadistus, Müügi/Ostureskontro
Tasumisviis määrab, millist kontot Finantsmoodulis Laekumise summas debiteeritakse.

Ühele Laekumise kaardile võid sisestada erinevate Klientide makseid erinevate Arvete eest. Võimalik on ka kasutada erinevaid Tasumisviise: kui üksikutele ridadele on määratud oma Tasumisviisid, kasutatakse neid.

Kui oled igale Tasumisviisile määranud oma numbriseeria, antakse Laekumisele number vastavalt määratud Tasumisviisile ja selle muutmisel number muutub.

Kommentaar
Sisestub vaikimisi    Tasumisviisilt
Tasumisviisi kirjeldus. Seda teksti saad muuta.
Tabelisse sisesta antud Laekumisega tasutud Arved. Ühele Laekumisele saad sisestada mitu erineva Valuuta ja Tasumisviisiga Arvet. Tasumisviisiga ei määrata ära ainult tasumise moodust (st tšekk, sularaha või krediitkaart), vaid ka debiteeritav Pangakonto. Võid päeva kõik laekumised registreerida ühel kaardil, olenemata kasutatud Valuutast või Tasumisviisist. Pangavõrdluse lihtsustamiseks on soovitatav esitada samal Laekumisel summad, mis makstakse panka sama maksekorraldusega..

Igast Laekumisest koostatakse üks Finantskanne, millel debiteeritakse Pangakontot vm kontot vastavalt Tasumisviisile.

Osa A

Arve nr
Ctrl-Enter    Tasumata kinnitatud Arved, Arvete register
Tasutud Arve number. Arve numbri sisestamisel sisestub Valuuta, kui Arvele on määratud Valuuta ning kui Arvele kehtib kassa-ale soodustus, sisestub allahindluse rida koos allahindluse summaga Laekumisele automaatselt. See arvutatakse, kasutades vastavale Tasumistingimusele määratud valemit.

Pane tähele, et Ctrl-Enter valikuaknas näed ainult tasumata Arveid. Arveid, millele on registreeritud kinnitamata Laekumine, käsitletakse samuti tasumata Arvetena ning ka need on selles nimekirjas toodud. Reastades nimekirja Kliendi järgi, leiad kiiresti vajaliku Arve.

Kui ei ole teada, millist Arvet tasutakse, jäta see väli täitmata ja sisesta järgmisele väljale Kliendi number. Kui summa on sisestatud, saad selle siduda Kliendi vanimate tasumata Arvetega, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Jaga laekumine.

Kui tegemist on Ettemaksu Laekumisega Kliendilt (kellele on Kliendikaardi Tingimuste kaardil antud Ettemaksu võimalus), mille kohta pole veel Arvet esitatud, tuleb see väli tühjaks jätta. Laekumise D osale võid sisestada Ettemaksu numbri. Seda on lähemalt kirjeldatud Ettemaksude osas.

Klient
Ctrl-Enter    Kontaktide registris
Sisestub vaikimisi    Arvelt või Müügitellimuselt
Kliendi sisestab HansaWorld, kui oled määranud Arve numbri (või kui D osale sisestatakse Ettemaksu number, mis on ühtlasi Tellimuse number).

Kui Sa ei tea, millist Arvet Klient tasub, sisesta Kliendi number ja kasuta Operatsioonide menüü käsklust Jaga laekumine ning vali, millist Arvet tasuti.

Tasumise kp
Tasumise kuupäev on sama kui Kande kuupäev (päises) ning seda üksi muuta ei saa.

P. val.
Ctrl-Enter    Valuutade register, Üldine moodul
Sisestub vaikimisi    Laekumise Valuuta
Panga Valuuta: sisesta Valuuta, milles arve panka tasuti.

Mis puutub Panga summa arvutamisse, ei ole tähtis, kas siia sisestatakse Laekumise Valuuta, kohalik Valuuta või (specified in the Pangakontole määratud valuuta, kuna Finantskandel tuuakse summad kõigis vastavates Valuutades. Siiski on soovitatav, et samal Laekumisel olevad tasumised oleksid samas Panga Valuutas, nii et kogusummat näeks väljal Kokku ja aknas Laekumised: Sirvi. Väiksemates firmades võimaldab see saada ülevaadet raha liikumistest.

Kui Laekumisega kaasnevad panga teenustasud, tuleb need sisestada siin määratud Valuutas, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Lisa teenustasu.

Pangasumma
Sisestub vaikimisi    Saadud summa
Saadud summa Panga Valuutas. Kui Valuutat muudetakse, konverteeritakse Panga summa vastavalt hetke kursile: seda ei saa muuta üksikutel tasumistel. Ära kasuta seda välja panga teenustasude jaoks: selle jaoks on Operatsioonide menüü käsklus Lisa teenustasu.

Tavaliselt ei tohiks Panga summat ega Valuutat muuta. Kui tasutakse Arve summast vähem või rohkem, muuda Saadud summat (kirjeldatud edaspidi) ja Panga summa muutub automaatselt, võttes vajadusel arvesse ka valuutakursse. Kui Panga summat muudetakse, ei muutu Saadud summa automaatselt, seega tuleks selliseid muudatusi teha ainult erandjuhtudel. Näiteks, kui Sa tead, et Panga kurss on viimasest HansaWorldis registreeritud kursist erinev või kui Sa tead täpselt kui suur summa Sinu pangakontole laekus. Pangasumma muutmine on sisuliselt valuutakursi muutmine üksikul Laekumise real.

S. val.
Ctrl-Enter    Valuutade register, Üldine moodul
Sisestub vaikimisi    Arvelt
Laekumise Valuuta. Sisesta Valuuta, milles Klient tasus (nt tšekil kasutatud Valuuta). Vaikimisi sisestub Arvel kasutatud Valuuta, kuid seda võib muuta. Kui Valuutat muudetakse, konverteeritakse Saadud summa vastavalt hetke kursile: seda ei saa muuta üksikutel tasumistel.

Saadud summa
Sisestub vaikimisi    Arve või Müügitellimuse laekumata summa
Tasutud summa Laekumise Valuutas. Seda saad muuta, kui tasutakse vähem või rohkem Arve summast. Kui muudetakse Valuutat, konverteeritakse Saadud summa vastavalt hetke kursile: seda ei saa muuta üksikutel tasumistel. Kui summat muudetakse enne Valuutat, konverteeritakse muudetud summa.

Kui Laekumise D osale on sisestatud Ettemaksu number, mis on ühtlasi Tellimuse number, sisestub siia Tellimuse kogusumma.
Osa B
A. val
Valuuta, milles väljastati Arve. Seda välja muuta ei saa.

Laekumata summa
Summa, mis on veel Arvest laekumata Arve Valuutas. Seda välja muuta ei saa.

Arve summa
Tasutav summa Arve Valuutas.
Osa C
Nimi
HansaWorld sisestab siia Kliendi nime Kliendikaardilt. Kui soovid, võid seda muuta.

Tas. viis
Ctrl-Enter    Tasumisviiside seadistus, Müügi/Ostureskontro
Sisesta Tasumisviis, kui see erineb päises olevast Tasumisviisist. See võimaldab samal Laekumisel registreerida erinevaid tasumisi erinevatele Pangakontodele.

Tšeki nr
Sisesta siia tšeki number, millega tasuti.

Kui Tasumisviisiks on määratud tasumine tšekiga, peab see väli sisaldama väärtust. Siia sisesta Deponeeritud tshekkide registris registreeritud kaardi Seerianumber: sisestusvigade vältimiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.
Osa D
Tellimus nr
Ctrl-Enter    Müügitellimuste register
Kui on tegemist Müügitellimuse eest tehtud ettemaksuga, võid sisestada Müügitellimuse numbri kas siia või Ettemaksu numbri väljale. Tellimuse numbri sisestamisel siia asendatakse Klient A osal Tellimuse Kliendiga, Panga summa ja Saadud summa asemele sisestub Tellimuse kogusumma ja Tellimuse number sisestub Ettemaksu numbri väljale. Täpsemalt loe palun Ettemaksu välja kirjeldusest edaspidi.

Ettemaks nr
Ctrl-Enter    Müügitellimuste register
Kui tegemist on Ettemaksu Laekumisega (st et ei ole võimalik määrata Arve numbrit A osal), sisesta siia väljale Ettemaksu number. See võib olla suvaliselt valitud number, Kliendi poolt Ettemaksule antud number või eelistatult Müügitellimuse number, mille alusel ettemaks tehti. Kui soovid, et siin kasutataks ainult Müügitellimuste numbreid, märgi Müügitellimuste mooduli seadistuses Ettemaksud valik Kasuta ettemaksude juures müügitellimuse numbrit. Kui kasutatakse Müügitellimuse numbrit, asendatakse Klient A osal Müügitellimusel kasutatud Kliendiga ja Panga summa ning Saadud summa asendatakse Tellimuse kogusummaga.

Kui hiljem koostatakse Arve, saab selle ettemaksuga siduda, kasutades Arve Operatsioonide menüü käsklust Seo ettemaksuga. Sellest funktsioonist on lähemalt juttu Ettemaksude osas edaspidi. Kui Ettemaks registreeritakse ilma Ettemaksu numbrita, ei saa seda antud funktsiooni kasutades Arvega siduda. Ettemaksu numbrita Ettemakse ei näidata ka Ettemaksude ajaloo aruandes.

Ettemaksu numbri kasutamine ei ole kohustuslik. Kui soovid, et see nii oleks, märgi seadistuses Lausendamine (M/R) valik Kasuta ainult nummerdatud ettemakse. See kehtib ka sama välja kohta Tasumise kaardi D osal Ostureskontros.

Siia sisestatud number ei pea olema kordumatu. Nii saad iga Müügitellimuse kohta registreerida mitu ettemakset. Samas teeb sama Ettemaksu numbri mitmekordne kasutamine Ettemaksude ajaloo aruande raskesti arusaadavaks ning võib muuta keeruliseks funktsiooni Seo ettemaksuga kasutamise Ettemaksu sidumiseks Arvega. Seepärast on soovitatav märkida seadistuses Lausendamine (M/R) valik Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid. Nii ei saa kinnitatud Ettemaksu numbrit enam uuesti kasutada.

Ettemaksuga sidumiseks saad kohe koostada Arve. Lähemalt loe palun Operatsioonide menüü käsklust Koosta ettemaks käsitlevast lõigust.
Osa E
KM-k, KM summa
Need väljad on kassapõhise KM arvestuse kasutajate jaoks Inglismaal. Kui seadistuses Lausendamine (M/R) on märgitud valik Konteeri laekumise KM, sisestuvad KM kood ja KM summa (Panga Valuutas) Arvelt automaatselt (KM kood võetakse Arve esimeselt realt). Kui Laekumine kinnitatakse, kantakse KM summa Müügi KM kontolt lõplikule Laekumise KM kontole, mis määratakse Finantsmooduli KM koodide seadistuses.

Ettemaksu Laekumise puhul, milles arvestatakse ka käibemaksu, krediteeritakse KM koodile määratud Laekumise KM kontot ning debiteeritakse seadistuses Lausendamine (M/R) määratud Ettemaksu KM kontot.

Neid välju kasutatakse ka Venemaal, kus müügi KM arvestatakse Laekumistelt. Kui raha on saadud toodete või teenuste eest, mida ei lähetata enne järgmist kuud ning ei ole veel tehtud ka sellekohast Arvet, saab kasutada Operatsioonide menüü käsklust Koosta ettemaksuarve Ettemaksuarve koostamiseks ja väljatrükiks.

Ole nende väljadega ettevaatlik, kui sisestad Ettemaksu Laekumisi. Ettemaksu Laekumiste puhul, millel ei ole Arve numbrit ega Ettemaksu numbrit, pead KM koodi sisestama käsitsi, kui kasutad kassapõhist KM arvestust (st oled märkinud valiku Konteeri laekumise KM). KM summa arvutatakse siis vastavalt Saadud summale. Laekumisest koostataval Finantskandel ei näidata käibemaksu, kui KM koodi või KM summa väli on tühi. Sama kehtib ka Ettemaksude puhul, mille Ettemaksu number ei ole samas ka Tellimuse number. Ettemaksude puhul, mille Ettemaksu numbriks on Tellimuse number, sisestuvad KM kood ja KM summa Tellimuselt automaatselt (KM kood võetakse Tellimuse esimeselt realt).
Osa F
Ümard. konto, Ümardamine
Need väljad täidab HansaWorld automaatselt, kui Laekumine kinnitatakse. See toimub juhtudel, kus Arvet tuleb käsitleda täielikult tasutuna, kui laekunud summa erineb pisut Arve summast eeldusel, et see erinevus jääb lubatud piiridesse. Erinevus kantakse maha. Piirid saad määrata igale Valuutale eraldi.

Väljal Ümardamine näed mahakantavat summat (Arve Valuutas), väljal Ümardamise konto näed kasutatavat Kontot, mis võetakse seadistusest Lausendamine (M/R) järgmiselt:
Kursi mahakandmine
kui Saadud Valuuta on sama, mis Arve Valuuta ja ei ole EMU liige;

Kursi ümardamine
kui Saadud Valuuta erineb Arve Valuutast ja ei ole EMU liige;

EMU kursi ümardamine
kui Saadud Valuuta erineb Arve Valuutast ja on EMU liige;

EMU kursi mahakandmine
kui Saadud Valuuta on sama, mis Arve Valuuta ja on EMU liige.
Ehkki see funktsioon on mõeldud kasutamiseks peamiselt topeltvaluutade süsteemi puhul, saavad ka teised kasutajad seda rakendada väikeste laekumata summade automaatseks mahakandmiseks. Nii ei ole vaja alati kasutada hooldusfunktsiooni Lootusetud arved mahakandmine. Selleks määra kohaliku Valuuta kaardi Ümardamise kaardil lubatud limiit.

Lähemalt loe selle funktsiooni kohta palun Valuutasid käsitleva peatüki osast, milles kirjeldatakse Valuuta kaardi EMU ja Ümardamise kaarte.

Osal. makse
Ctrl-Enter    Tasumata osalised maksed
Kui Arve tasutakse osaliste maksetena, määra siin tasutud osamakse. Sellise Arve Tasumistingimus peab olema seotud kaardiga Osaliste maksete seadistuses.

Objekt
Ctrl-Enter    Objektide register, Üldine moodul
Sisestub vaikimisi    Arve Tingimuste kaardilt või Kliendilt
Igale Laekumise reale saab anda kuni 20 komadega eraldatud Objekti. Finantskandel kantakse need Objektid Müügivõlgade konto kreeditkonteeringule. See võimaldab teostada detailset analüüsi osakondade või kulukohtade lõikes. Objektid Panga- või Kassakonto deebetkandele võetakse Tasumisviisilt.

Kui A osale on sisestatud Arve number, võetakse Objektid Arve Tingimuste kaardilt. Muudel juhtudel (st kui on tegemist Ettemaksuga), võetakse Objektid Kliendikaardi Kontakti kaardilt.
Osa G
Maks
Seda välja kasutatakse Venemaal, kus sularahasissetulekutelt peab tasuma spetsiaalset maksu.

Kui Laekumisel kasutatakse Tasumisviisi, mille D osal on määratud Maksuprotsent, Kassakonto ja Maksukonto, tasutakse kogu Saadud summa kas Kassa- või Pangakontole nagu tavaliselt. Lisaks krediteeritakse teatud osas Saadud summast (vastavalt Tasumisviisil määratud Maksuprotsendile) Maksukontot ning debiteeritakse Kassakontot. Siin näed seda summat.

Baasval. 1
Saadud summa Baasvaluutas 1.

Tavaliselt piisab Laekumise väärtuse näitamiseks Panga summa ja Saadud summa väljadest A osal. Kui Saadud valuuta ja Pangavaluuta on erinevad, näeb Laekumisest koostatud Finantskandel summasid mõlemas valuutas, mis on konverteeritud vastavalt kehtivale Valuutakursile ja Baasvaluutakursile.

Kui Sa tead täpset pangakontole laekunud summat Baasvaluutas 1 (st Sa tead panga poolt rakendatavat vahetuskurssi), võid kas muuta Panga summat või sisestada täpse summa Baasvaluutas 1 siia. Esimesel juhul tehakse kanne Panga kursikasumi või Panga kursikahjumi kontole (määratud seadistuses Lausendamine M/R), teisel juhul tehakse kanne Kursikasumi või Kursikahjumi kontole. Täpse kirjelduse ja näite leiad siit.

Antud väli peab sisaldama väärtust, kui oled Tasumisviisi Osal D vastavalt seadistanud.

Baasval. 2
Saadud summa Baasvaluutas 2.

Antud väli peab sisaldama väärtust, kui oled Tasumisviisi Osal D vastavalt seadistanud.
Jalus
Kinnita
Enamuse Tasumisviisidega Laekumisi kinnitatakse, märkides antud valik. Seejärel Laekumise salvestamisel debiteeritakse Tasumisviisil Tasumisviisil määratud Pangakontot ja krediteeritakse Arve Müügivõlgade kontot. Peale kinnitamist Laekumist enam muuta ei saa.

Info kande E osale
Kui Laekumisest koostatakse automaatselt Finantskanne, kasuta seda valikut, kui soovid, et Kande E osal näeks Laekumise numbrit, Tasumise kuupäeva ja Klienti. See kehtib vaid konteeringul Müügivõlgade kontole.

Kui oled seadistuses Lausendamine MR märkinud võimaluse Info kande E osale, on antud valik Laekumisel vaikimisi aktiivne.

Valuuta
Kui kõigi Laekumise ridade Panga Valuuta on sama, näed seda ka siin ja aknas Laekumised: Sirvi.

Kokku
Laekumise summa kokku. Sellel väljal näed summat ainult siis, kui kõigil Laekumise ridadel on sama Panga Valuuta.